Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ogłupiony środkami przeciwbólowymi,zachowałem spokój. Leżałem w bunkrze spokoju. Ze spokojem myślałem,jakie to dziwne i nieoczekiwane: tak umierać w środku życia.
— Karpowicz "Miłość"
Reposted fromheroinee heroinee
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaheroinee heroinee
6382 fcf2 500
Reposted fromomphh omphh viaheroinee heroinee
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viaheroinee heroinee
3557 144b 500
Reposted fromhelven helven viakasiastrofa kasiastrofa
Ogłupiony środkami przeciwbólowymi,zachowałem spokój. Leżałem w bunkrze spokoju. Ze spokojem myślałem,jakie to dziwne i nieoczekiwane: tak umierać w środku życia.
— Karpowicz "Miłość"
Reposted fromheroinee heroinee
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaheroinee heroinee
6382 fcf2 500
Reposted fromomphh omphh viaheroinee heroinee
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viaheroinee heroinee
Ogłupiony środkami przeciwbólowymi,zachowałem spokój. Leżałem w bunkrze spokoju. Ze spokojem myślałem,jakie to dziwne i nieoczekiwane: tak umierać w środku życia.
— Karpowicz "Miłość"
Reposted fromheroinee heroinee
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaheroinee heroinee
6382 fcf2 500
Reposted fromomphh omphh viaheroinee heroinee
Ogłupiony środkami przeciwbólowymi,zachowałem spokój. Leżałem w bunkrze spokoju. Ze spokojem myślałem,jakie to dziwne i nieoczekiwane: tak umierać w środku życia.
— Karpowicz "Miłość"
Reposted fromheroinee heroinee
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaheroinee heroinee
Ogłupiony środkami przeciwbólowymi,zachowałem spokój. Leżałem w bunkrze spokoju. Ze spokojem myślałem,jakie to dziwne i nieoczekiwane: tak umierać w środku życia.
— Karpowicz "Miłość"
Reposted fromheroinee heroinee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl