Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Leczył się z melancholii spowodowanej ciężkimi urazami natury sentymentalnej oraz sytuacją ogólną.
— o Wojaczku
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
8255 d37b 500

wnderlst:

Fojnica, Bosnia and Herzegovina | Amila Omerika
4268 37d7
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaklaud klaud
8438 462d 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame
Mów mi jeszcze.
— więcej.
Reposted fromJustineJey JustineJey viaTuptol Tuptol
6929 8edc 500
Reposted from1911 1911 viabanshe banshe
9912 6c17

whiny-sugar-glider:

BBC - Hidden Kingdoms

Reposted fromnowherextohide nowherextohide viabanshe banshe
Niefajnie jej z tym,
nie pytaj czy jej fajnie.
— SNL
Reposted fromkatalama katalama viaTuptol Tuptol
Wpat­ry­wałem się w białą tab­licę z jej imieniem i naz­wiskiem. Nie miałem już łez. Zas­ta­nawiałem się, jak wyt­rwać mil­cze­nie Bo­ga. Byłem pus­ty w środku
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromibalpangi ibalpangi viaawaken awaken
To siedzi we mnie gdzieś, czemu lubię przytknąć do skroni,
Swoje palce imitując ich kształtem kształt broni?
— Zeus
3847 1849 500
Reposted fromfelicka felicka viagazda gazda
8864 5cfc
Reposted fromzoja zoja
Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromnattsu nattsu viatrustworthy trustworthy
4590 8c1c 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatrustworthy trustworthy
6252 c4e6
2411 ea20 500
The Matterhorn, Switzerland
Reposted fromssozs ssozs viayepyep yepyep
9075 0133 500
Reposted fromlostness lostness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl